120adfb4b48960eb54fb18a3068cd615Найбiльший вiдсоток питань у зверненнях громадян, що надходять до Територiальної державної iнспекцiї з питань працi у Львiвськiй областi належать питання, що стосуються виплати заробiтної плати, а точнiше її невиплати. У своїх зверненнях громадяни найчастiше просять сприяти у виплатi їм заборгованої винагороди за працю, що гарантована ст. 43 Конституцiї України.
Необхiдно знати, що законодавством передбачено: дисциплiнарну, матерiальну, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть керiвника пiдприємства за порушення строкiв виплати заробiтної плати.
Вiдповiдно до вимог ст. 115 КЗпП України, заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разi вiдсутностi таких органiв – представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом), але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата, а в разi порушення строкiв виплати заробiтної плати працiвникам повинна нараховуватися компенсацiя втрати частини заробiтної плати, що вiдповiдає вимогам ст. 34 ЗУ “Про оплату працi”.
Що стосується дисциплiнарної вiдповiдальностi, вiдповiдно до п. 1-1. ст. 41 КЗпП України, трудовий договiр з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу може бути розiрваний у випадку винних дiй керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, внаслiдок чого заробiтна плата виплачується не своєчасно або в розмiрах, нижчих вiд установленого законодавством розмiру мiнiмальної заробiтної плати.
Згiдно зi ст. 45 КЗпП України, на вимогу виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен розiрвати трудовий договiр з керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї, якщо вiн порушує законодавство про працю, про колективнi договори i угоди, Закон України ” Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi “.
Що стосується матерiальної вiдповiдальностi, керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї всiх форм власностi, винний у несвоєчаснiй виплатi заробiтної плати понад один мiсяць, що призвело до виплати компенсацiй за порушення строкiв її виплати, i за умови, що Державний бюджет України та мiсцевi бюджети, юридичнi особи державної форми власностi не мають заборгованостi перед цим пiдприємством, несе повну матерiальну вiдповiдальнiсть на умовах визначених п.9 ст. 134 КЗпП України.
Що стосується адмiнiстративної вiдповiдальностi, вiдповiдно до ст. 41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, за порушення встановлених термiнiв виплати пенсiй, стипендiй, заробiтної плати, виплата її не в повному обсязi, а також iншi порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi та громадян – суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi у розмiрi передбаченому законодавством.
Що стосується кримiнальної вiдповiдальностi, вiдповiдно до ст. 175 Кримiнального Кодексу України, безпiдставна невиплата заробiтної плати, стипендiї, пенсiї чи iншої установленої законом виплати громадянам бiльше нiж за один мiсяць, вчинена умисно керiвником пiдприємства, установи або органiзацiї незалежно вiд форми власностi, карається штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п’яти рокiв, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
Те саме дiяння, якщо воно було вчинене внаслiдок нецiльового використання коштiв, призначених для виплати заробiтної плати, стипендiї, пенсiї та iнших встановлених законом виплат, карається штрафом вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
Вiдповiдно до ст. 15 Закону України “Про оплату працi”, оплата працi працiвникiв пiдприємства здiйснюється в першочерговому порядку. Всi iншi платежi здiйснюються пiдприємством пiсля виконання зобов’язань щодо оплати працi.
За вирiшенням питань, що стосується стягнення з пiдприємства належної працiвникам заробiтної плати слiд звертатись до суду, що передбачено ч. 2 ст. 233 КЗпП України, згiдно до якої працiвник може звернутися до суду з цих питань без обмеження будь-яким строком.
Функцiю забезпечення виконання рiшень суду про стягнення заборгованої заробiтної плати виконують державнi виконавцi Державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України.

Головний державний інспектор праці
ТДІзПП у Львівській області І. Боцьора

Схожий запис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *