ПРОЕКТ CТАТУТУ Турківської комунальної центральної районної лікарні» (нова редакція)

index

Депутатам  Турківської районної  ради  пропонують  прийняти  Статут Турківської  ЦКРЛ у  новій  редакції. Адміністрація  районної лікарні просить  розглянути поданий  нижче проект:

ПРОЕКТ C Т А Т У Т

Турківської комунальної
центральної районної лікарні»
(нова редакція)

Турка – 2015
1. Загальні положення

1.1. Цей статут розроблений у відповідності до Законів України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законодавчих актів і є документом, який регламентує діяльність комунального закладу Турківської районної ради “Турківська комунальна центральна районна лікарня”.
1.2. Комунальний заклад Турківської районної ради “Турківська комунальна центральна районна лікарня”, (надалі – «Турківська КЦРЛ») є самостійним лікувально-профілактичним закладом в державній системі охорони здоров’я, що надає кваліфіковану консультативно-поліклінічну, стаціонарну медичну допомогу дорослому та дитячому населенню Турківського району Львівської області.
1.3. Турківська КЦРЛ належить до спільної власності територіальної громади Турківського району Львівської області. Органом, уповноваженим управляти майном територіальних громад Турківського району є Турківська районна рада (надалі – Засновник). Галузевий нагляд закладом здійснюється департаментом охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).
1.4. Турківська КЦРЛ є юридичною особою, що підпорядковується Турківській районній раді, Міністерству охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації, та утримується за рахунок коштів районного бюджету Турківського району Львівської області.
1.5. Турківська КЦРЛ відає справами охорони здоров’я, установами і закладами охорони здоров’я районного підпорядкування, призначає і звільняє з посад керівників всіх районних закладів охорони здоров’я за погодженням з головою районної ради.
1.6. Турківська КЦРЛ в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями сесії Львівської обласної ради, розпорядженнями Голови Львівської облдержадміністрації, наказами Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, рішеннями сесії Турківської районної ради, розпорядженнями Голови Турківської районної державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.
1.7. Повна назва (найменування) закладу: Комунальний заклад Турківської районної ради “Турківська комунальна центральна районна лікарня”.
1.8. Скорочена назва: “Турківська КЦРЛ”.
1.9. Юридична адреса: 82540, Україна, Львівська область, Турківський район, с.Завадівка, вул. Військове містечко, буд.8а

 

 

2. Юридичний статус

2.1. «Турківська КЦРЛ» є юридичною особою, має відокремлене майно на правах оперативного управління, самостійний баланс, кошторис доходів та видатків, рахунки в установах держказначейства та банках, печатку зі своїм найменуванням, кутові та інші штампи встановленого взірця, власні бланки з реквізитами, свою символіку та інші атрибути юридичної особи.
2.2. «Турківська КЦРЛ» здійснює свої права і обов’язки в сферах планування, матеріально-технічного постачання, організації праці та заробітної плати, наукової діяльності, природокористування та охорони навколишнього середовища в межах, наданих цим Статутом та чинним законодавством України, веде самостійний баланс, здійснює бухгалтерський, податковий та статистичний облік.
2.3. «Турківська КЦРЛ» має право набувати цивільно-правові (в тому числі майнові) права, укладати угоди, договори, нести цивільно-правові обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах.
2.4. «Турківська КЦРЛ» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах, передбачених чинним законодавством України, і не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, так само як Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями закладу.
2.5. «Турківська КЦРЛ» є неприбутковою бюджетною установою.

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Метою діяльності «Турківська КЦРЛ» є надання кваліфікованої стаціонарної, консультативно-поліклінічної, невідкладної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню району, здійснення функцій організаційно-методичного центру мережі лікувальних установ Турківського району, облік хворих і медичних працівників.
3.2. Предметом діяльності «Турківська КЦРЛ» є:
– здійснення медичної практики;
– надання екстреної невідкладної допомоги при гострих і раптових станах, незалежно від місця проживання і віку громадян;
– надання висококваліфікованої медичної допомоги плановим хворим із закріплених територій з терапії, хірургії, гінекології, педіатрії та надання висококваліфікованої допомоги жінкам;
– провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуску, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому чинним законодавством України;
– організація діяльності, пов’язаної з обігом відповідних рецептурних бланків спеціального взірця для препаратів, які є в «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
– провадження господарської діяльності зі зберігання, перевезення, придбання, використання у медичній практиці спирту етилового у порядку, визначеному чинним законодавством;
– надання організаційно-методичної і консультативної допомоги медичним закладам району;
– проведення виїзних або заочних консультацій із залученням кваліфікованих лікарів-спеціалістів лікувально-профілактичних закладів району;
– планування і координація лікувально-профілактичної і організаційно-методичної роботи, яка проводиться (в т.ч. планові виїзди) спеціалістами усіх районних лікувально-профілактичних закладів) на території району;
– вивчення (за матеріалами статистичних звітів, перевірок і аналізів роботи лікувально-профілактичних закладів) стану медичного обслуговування району, діяльності сільських, міських та районних лікувально-профілактичних закладів району;
– розроблення на основі аналізу діяльності лікувально-профілактичних закладів пропозицій з усунення наявних недоліків у роботі закладів охорони здоров’я і практичних заходів щодо підвищення якості культури обслуговування населення і скерування цих пропозицій у відповідні органи охорони здоров’я;
– апробація та впровадження у практику роботи лікувально-профілактичних закладів району сучасних методів і засобів діагностики та лікування;
– розвиток і удосконалення організаційних форм амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги, наступності обстеження і етапного лікування хворих;
– вивчення безпосередніх і віддалених результатів ефективності поліклінічної і стаціонарної допомоги населенню;
– організація, керівництво і контроль за постановкою і рівнем статистичного обліку і звітності у підвідомчих лікувально-профілактичних закладах (відділеннях) району. Аналіз якісних показників стану медичної допомоги в районі, розроблення заходів щодо усунення виявлених недоліків;
– напрацювання заходів, спрямованих на підвищення рівня і покращення якості медичної допомоги населенню, на підставі аналізу захворюваності, летальності, смертності в районі;
– напрацювання пропозицій щодо раціонального використання ліжкового фонду, призначеного для населення у різних типах лікувально-профілактичних закладів району і здійснення статистичного контролю за використанням ліжок;
– вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів з метою організації медичної допомоги;
– здійснення контролю за обліком захворюваності у лікувально-профілактичних закладах району шляхом проведення вибіркових перевірок та статистичних ревізій;
– проведення аналізу демографічних показників: народжуваності, смертності та їх причин;
– здійснення прийому державних статистичних звітів від районних лікарень, амбулаторій ЗПСМ, сільських ЛА, ФАПів, а також участь у складанні зведених звітів району, їх опрацювання та аналіз;
– проведення за завданням органів охорони здоров’я або вищестоящих центрів з медичної статистики спеціальних медичних досліджень захворюваності населення, госпітальної захворюваності, віддалених результатів лікування та інших показників, які характеризують діяльність медичних закладів і стан здоров’я населення;
– складання за даними річних звітів статистичних довідників про діяльність медичних закладів (відділень);
– реалізація на базі Турківської КЦРЛ освітніх програм для медичного персоналу відповідного напрямку;
– вироблення і реалізація програм охорони здоров’я населення, забезпечення надання гарантованої медичної допомоги в районі, покращення стану здоров’я населення району.
3.3. Для реалізації зазначеної мети «Турківська КЦРЛ»:
3.3.1. раціонально використовує наявний кадровий і матеріально-технічний потенціал та удосконалює його;
3.3.2. ініціює проведення в районі заходів оздоровчого характеру органами влади, господарств, підприємств і організацій усіх форм власності та розробляє пропозиції на виконання директивних матеріалів з питань охорони здоров’я.
3.3.3. здійснює заходи по ранньому виявленню захворювань і своєчасному комплексному, кваліфікованому лікуванню хворих;
3.3.4. надає організаційно-методичну і консультативну допомогу усім медичним установам району;
3.3.5. впроваджує в практику доступні нові лікувально-профілактичні та діагностичні методики, передовий досвід роботи, елементи наукової організації праці;
3.3.6. підтримує в усіх медустановах району готовність до надання невідкладної медичної допомоги в т.ч. при екстремальних ситуаціях, виникненні особливо-небезпечннх інфекційних захворювань;
3.3.7. веде облікову медичну документацію та медичну статистику здоров’я населення, проводить роботи згідно встановленого МОЗ України переліку і контролює їх ведення в усіх медичних установах району;
3.3.8.особливу увагу приділяє охороні материнства і дитинства, наданню населенню невідкладної медичної допомоги та запобіганню інфекційної захворюваності;
3.3.9. провадить господарську діяльність з придбання, зберігання, перевезення, відпуску, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку встановленому чинним законодавством України та при наявності відповідної ліцензії;
3.3.10.організовує діяльність, пов’язану з обігом відповідних рецептурних бланків спеціального взірця для препаратів, які є в “Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”;
3.3.11.надає платні послуги населенню виключно в межах чинного законодавства України;
3.3.12.удосконалює управління медичними закладами району;
3.3.13.забезпечує взаємодію і наступність зі всіма медичними закладами району в наданні медичної допомоги населенню на догоспітальному та стаціонарному етапах, і при скеруванні їх на реабілітацію;
3.3.14.забезпечує прозорість у питаннях закупівлі, розподілу та контролю за ефективним та раціональним використанням лікарських засобів та обладнання; надає інформацію про наявність та обсяг препаратів для лікування у відповідь на офіційні запити органів влади та громадських організацій;

 

4. Основні права та обов’язки

4.1. «Турківська КЦРЛ» надається право:
4.1.1. самостійно планувати та реалізовувати свою діяльність у межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Статутом, а також виділених бюджетних асигнувань;
4.1.2. запитувати та отримувати необхідну інформацію у лікувально-профілактичних закладів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
4.1.3. залучати у встановленому порядку до вирішення питань, що належать до компетенції “Турківська КЦРЛ” науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади, інші установи, а також провідних вчених і висококваліфікованих спеціалістів;
4.1.4. здійснювати консультативну та іншу діяльність, пов’язану з виконанням завдань «Турківська КЦРЛ»;
4.1.5. проводити у встановленому порядку міжнародний обмін у рамках медичних та освітніх програм у галузі медицини, брати участь у міжнародних заходах;
4.1.6. укладати угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з органами влади, закладами охорони здоров’я, науковими установами, підприємствами, організаціями, а також об’єднаннями громадян інших країн у встановленому законодавством порядку;
4.1.7. здійснювати діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в межах та в порядку, визначеному законодавством;
4.1.8. розробляти свою структуру, штатний розпис, кошторис доходів і видатків, принципи і структуру управління;
4.1.9. надавати платні медичні послуги виключно в межах чинного законодавства України;
4.1.10.відкривати рахунки (в тому числі в іноземній валюті) в банківських установах;
4.1.11.отримувати благодійні та спонсорські внески, добровільні пожертвування від юридичних та фізичних осіб;
4.1.12.здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2. Обов’язки «Турківська КЦРЛ»:
4.2.1. забезпечувати права громадян в області охорони здоров’я у відповідності до чинного законодавства України, вимоги професійної етики та охорону лікарської таємниці;
4.2.2. при визначенні стратегічних та поточних завдань своєї діяльності керуватися вимогами загальнодержавних та місцевих цільових програм охорони здоров’я;
4.2.3. здійснювати будівництво, реконструкцію, а також поточний і капітальний ремонти, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
4.2.4. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та соціального страхування, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками “Турківська КЦРЛ”;
4.2.5. виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки;
4.2.6. здійснювати бухгалтерський облік та вести статистичну звітність згідно чинного законодавства. Головний лікар та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
4.2.7. медпрацівники «Турківська КЦРЛ» зобов’язані зберігати конфіденційність інформацій про здійснення операцій, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, в тому числі про одержання, транспортування цих засобів з аптечних складів.
4.2.8. «Турківська КЦРЛ» зобов’язаний забезпечувати організацію і контроль за виконанням загальнодержавних програм з охорони здоров’я населення.
4.2.9. виконувати інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на районну державну адміністрацію та районну раду завдань в галузі охорони здоров’я.

5. Майно та фінансово-господарська діяльність

5.1. Майно “Турківської КЦРЛ” становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу.
5.2. Майно “Турківської КЦРЛ”, що є спільною комунальною власністю територіальних громад Турківського району в особі Турківської районної ради, відповідно до законів України, статуту закладу та укладених угод належить йому на праві оперативного управління.
5.3. Джерелами формування майна «Турківська КЦРЛ» є:
– бюджетні кошти та капітальні вкладення;
– доходи, одержані від реалізації послуг, а також від інших, дозволених чинним законодавством, видів господарської діяльності;
– благодійні внески, пожертвування організації, підприємств, установ, громадян;
– інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
5.4. «Турківська КЦРЛ» використовує майно для здійснення своєї діяльності, а також для ведення господарської чи іншої не забороненої законом діяльності.
5.5. «Турківська КЦРЛ» має право з дозволу Засновника або уповноваженого ним органу на договірних умовах здавати в оренду окреме індивідуально визначене майно, а також цілісні майнові комплекси чи окремі підрозділи при умові збереження мети та предмету діяльності “Турківська КЦРЛ” та у відповіності до вимог чинного законодавства України.
5.6. Відчуження майна, що закріплене за “Турківська КЦРЛ”, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.
5.7. „Турківська КЦРЛ” утримується за рахунок коштів районного бюджету.
5.8. Фінансово–господарська діяльність «Турківська КЦРЛ» у здійснюється на основі кошторису.
5.9. Джерелами формування кошторису „Турківська КЦРЛ” є:
– кошти районного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченими нормативами фінансування установ охорони здоров’я;
– благодійні внески (добровільні пожертвування) організацій, підприємств, громадян України та інших держав, в тому числі гуманітарна допомога з-за кордону;
– доходи, отримані від юридичних та фізичних осіб за надані медичні та інші послуги згідно чинного законодавства України;
– кошти від можливого надання приміщень в оренду фізичним та юридичним особам.
5.10. Збитки, завдані медичному закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами відшкодовуються «Турківська КЦРЛ» за рішенням суду.

6. Управління та структура

6.1. Управління «Турківська КЦРЛ» здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, що затверджене Розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 914/0/5-12 від 24.12.2012р. та даного Статуту.
6.2. Безпосереднє керівництво лікарнею здійснює головний лікар, який діє на засадах єдиноначальності, призначається і звільняється з посади у встановленому порядку Турківською районною радою. З головним лікарем «Турківська КЦРЛ» укладається контракт строком на 4 роки.
6.3. Головний лікар «Турківська КЦРЛ» безпосередньо підпорядкований Турківській районній раді.
6.4. Головний лікар в межах своєї компетенції, відповідно до чинного законодавства, даного статуту та посадової інструкції:
6.4.1. здійснює керівництво діяльністю «Турківська КЦРЛ» та іншими підвідомчими закладами охорони здоров’я району, самостійно приймає рішення, видає накази і розпорядження з питань функціонування цих установ, що обов’язкові для виконання всіма працівниками;
6.4.2. призначає головних лікарів міської лікарні та лікарських амбулаторій, завідувачів фельдшерсько-акушерських пунктів району за погодженням з головою Турківської районної ради,укладає контракт строком на 4 роки;
6.4.3. розпоряджається в установленому порядку майном “Турківська КЦРЛ”, фінансами, організовує їх раціональне використання;
6.4.5. укладає договори та видає доручення від імені “Турківська КЦРЛ”, відкриває в держказначействі та в банках розрахункові та інші рахунки «Турківська КЦРЛ»;
6.4.6. без довіреності діє від імені «Турківська КЦРЛ», представляє його інтереси в судах, установах, організаціях як в Україні, так і за її межами;
6.4.7. має право першого підпису на фінансових, банківських та юридичних документах;
6.4.8. організовує здійснення ефективної медичної роботи всіма службами здійснює контроль за її виконанням, оцінює якість роботи;
6.4.9. здійснює керівництво діяльністю заступників головного лікаря та завідувачів структурними підрозділами лікарні;
6.4.10.приймає та звільняє з роботи працівників «Турківська КЦРЛ», застосовує до працівників заходи дисциплінарного стягнення та матеріального заохочення згідно правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору та чинного законодавства, дає вказівки, обов’язкові для підпорядкованих підрозділів та працівників, організовує та контролює їх виконання;
6.4.11.видає накази по “Турківській КЦРЛ”, складає штатний розпис і вносить у нього відповідні зміниз погодженням фінансового управління Турківської РДА;
6.4.12.затверджує посадові інструкції працівників «Турківської КЦРЛ», положення про структурні підрозділи закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками та керівниками підрозділів;
6.4.13.дає дозвіл на впровадження нових методів і методик лікування;
6.4.14.розглядає пропозиції, скарги та зауваження працівників та жителів району: організовує проведення перевірки скарг, приймає відповідні рішення;
6.4.15. доводить до відома працівників “Турківської КЦРЛ” розпорядження, накази, інструктивно-методичні документи вищих керівних органів і забезпечує їх своєчасне виконання;
6.4.16. виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України.
6.5. Головний лікар “Турківської КЦРЛ” зобов’язаний:
6.5.1. відповідати за підготовку та виконання плану роботи «Турківської КЦРЛ»;
6.5.2. координувати заходи із забезпечення підрозділів матеріально-технічними ресурсами;
6.5.3. здійснювати заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог санітарних норм та правил і протипожежної безпеки.
6.5.4. відповідати за організацію бухгалтерського і статистичного обліку «Турківської КЦРЛ».
6.6. Головний лікар, весь медичний та обслуговуючий персонал “Турківської КЦРЛ” несуть відповідальність, в межах своїх обов’язків, за збереження життя та здоров’я пацієнтів та за збереження медичної таємниці.
6.7. «Турківська КЦРЛ» розробляє структуру відповідно до основних напрямків діяльності.
6.7.1. Організаційна структура “ Турківська КЦРЛ”:
– адміністративно управлінський персонал;
– загально – лікарський персонал;
– хірургічне відділення;
– акушерсько – гінекологічне відділення;
– терапевтичне відділення ;
– неврологічне відділення ;
– приймальне відділення ;
– дитяче відділення ;
– поліклінічне відділення;
– відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії;
– молочна кухня;
– господарсько – обслуговуючий персонал;
– адміністративно – управлінський персонал;
– лабораторія;
– рентгенологічна служба;
– стоматологічне відділення ;
– інформаційно – аналітичний відділ ;
– пункт переливання крові;
– централізована бухгалтерія;
– Боринська комунальна міська лікарня смт.Бориня;
– Ясеницька дільнична лікарня с.Ясениця;
– Лімнянська дільнична лікарня с.Лімна;
– В.Висоцька дільнична лікарня с.В.Висоцьке;
– В.Яблунська сільська лікарська амбулаторія ЗПСМ с.В.Яблунька;
– Верхнянська сільська лікарська амбулаторія ЗПСМ с.Верхнє;
– Ільницька сільська лікарська амбулаторія ЗПСМ с.Ільник;
– Ластівська сільська лікарська амбулаторія ЗПСМ с.Ластівка;
– Вовчанська сільська лікарська амбулаторія ЗПСМ с.Вовче;
– Явірська сільська лікарська амбулаторія ЗПСМ с. Явора;
– Бітлянська сільська лікарська амбулаторія с.Бітля;
– Нижньогуснянська сільська лікарська амбулаторія с.Нижнє Гусне;
– Либохірська сільська лікарська амбулаторія с.Либохора;
– ФАПи – 57
7. Трудовий колектив та його повноваження

7.1. Трудовий колектив “Турківська КЦРЛ” становить колектив КЦРЛ, колективи інших районних лікарень Турківського району, працівники яких працюють на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з установою.
7.2. Компетенція та повноваження трудового колективу, взаємні права та обов’язки трудового колективу та керівництва “Турківська КЦРЛ” визначаються Колективним договором закладу, Законом України “Про колективні договори і угоди”, Кодексом Законів про працю України та іншим чинним законодавством України.
7.3. Трудовий колектив “Турківська КЦРЛ” представляє первинна профспілкова організація, яка діє у відповідності до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, зокрема, розглядає та затверджує проект Колективного договору, розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу, визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам “Турківська КЦРЛ” соціальних пільг. Колективним договором також регулюється питання з охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Турківської КЦРЛ.
7.4. Трудовий колектив Турківської КЦРЛ:
7.4.1. розглядає та затверджує проект колективного договору;
7.4.2. розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
7.4.3. визначає і затверджує перелік надання працівникам лікарні соціальних пільг з врахуванням економічних можливостей закладу;
7.4.4. бере участь в матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;
7.4.5. розглядає зміни і доповнення до колективного договору “Турківська КЦРЛ”.
7.5. У «Турківської ЦРЛ» регулярно працює колегіальний орган управління – Медична рада. Головою Медичної ради є головний лікар. Медична рада:
7.5.1. розглядає питання вдосконалення медичного забезпечення лікарні;
7.5.2. організовує роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації медичних працівників, розвитку їх ініціативи, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду;
7.5.3. робота Медичної ради планується в довільній формі, відповідно до потреб, проводиться в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць.

8.Контроль за діяльністю «Турківської КЦРЛ»
та його звітність

8.1. Контроль за діяльністю «Турківської КЦРЛ» здійснюється Турківською районною радою, Департаментом охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації та іншими органами в межах їх компетенції.
8.2. «Турківська КЦРЛ» здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну і фінансову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності визначається відповідним законодавством України.
8.3. Контроль за роботою відповідних служб медичних закладів району здійснюється головним лікарем “Турківської КЦРЛ”, його заступниками та районними спеціалістами.
8.4. «Турківська КЦРЛ» подає річний, піврічний та квартальний звіти про роботу лікувально-профілактичних закладів району у відповідні органи та установи по затверджених формах.
8.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю „Турківська КЦРЛ„ здійснюють відповідні державні органи, в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
8.6. Засновник та Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності «Турківської КЦРЛ» та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги відповідно. Заклад подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово–господарської, кадрової, медичної діяльності.

9. Реорганізація та ліквідація

9.1. Ліквідація і реорганізація „Турківської КЦРЛ (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюються за рішенням Засновника у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.2. При реорганізації чи ліквідації «Турківської кЦРЛ» працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів, відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.3. У разі реорганізації „Турківської КЦРЛ” його права та обов’язки переходять до правонаступників.
9.4. Ліквідація «Турківської КЦРЛ» здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або уповноваженим ним органом.
9.5. «Турківська КЦРЛ» вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту виключення його з Єдиного Державного реєстру.

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *