НА БАЗІ ТУРКІВСЬКОГО НВК СТВОРЯТЬ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД З ТРЬОМА ФІЛІЯМИ.

Відділ  освіти  Турківської  РДА  пропонує  депутатам  районної  ради  на  черговій сесії  затвердити  новий "Статут   Опорного закладу та його філій  Турківського навчально-виховного комплексу (НВК) «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області -2017 р."  

Опорний заклад буде мати у своєму складі:

- ФІЛІЮ «Лосинецька Загальноосвітня школа І-іі ступеня»

 (адреса: 82541, Львівська область, Турківський район, село  Лосинець вул. Центральна 35);

- ФІЛІЮ «Мельничненська Загальноосвітня школа І-іі ступеня»

 (адреса: 82542, Львівська область, Турківський район, село  Мельничне вул. Центральна 8);

- ФІЛІЮ «Шум’яцька Загальноосвітня школа І-іі ступеня»

 (адреса: 82516, Львівська область, Турківський район, село  Шум’яч вул. Середня 15);

                                                                       

   „Затверджено”

рішенням Турківської районної  ради

                                 «____»____________2017 р.

                                                  Голова Турківської  районної  ради

                               __________________В.О. Лозюк

                                                                                       „Погоджено” 

                                                               Відділом освіти  Турківської   

                                                               районної державної адміністрації     

                                                               керівник  відділу

    _________  Н.М. Гошівська                                                                                                                                                                                                         

 СТАТУТ

Опорного закладу та його філій  Турківського навчально-виховного комплексу (НВК) «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області -2017 р.-

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Даний Статут  визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності опорного закладу та його філій.

1.2. Опорний заклад та його філії

Турківський навчально-виховний комплекс (НВК) «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Турківської  районної ради Львівської області.

 (далі - опорний заклад та його філії) - це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію  права громадян  на здобуття загальної середньої освіти.

1.3.Засновником Опорного закладу та його філій   є   Турківська   районна

         рада.

1.4. Опорний заклад та його філії   знаходиться у комунальній власності Турківської  районної  ради  Львівської області.

1.5.Повна назва: Опорний заклад та його філії

Турківський навчально-виховний комплекс (НВК) «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Турківської районної ради Львівської області.

1.6. Юридична адреса: 82500, Львівська область, Турківський район

м. Турка, вулиця Молодіжна, 68.

1.7.  Засновник створює, здійснює фінансування, його матеріально-технічне оснащення, організовує будівництво і ремонт приміщень, господарське забезпечення, закладу та його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства України.

1.8. Опорний заклад має у своєму складі:

- ФІЛІЮ «лосинецька Загальноосвітня школа І-іі ступеня»

 (адреса: 82541, Львівська область, Турківський район, село  Лосинець вул. Центральна 35);

- ФІЛІЮ «Мельничненська Загальноосвітня школа І-іі ступеня»

 (адреса: 82542, Львівська область, Турківський район, село  Мельничне вул. Центральна 8);

- ФІЛІЮ «шум’яцька Загальноосвітня школа І-іі ступеня»

 (адреса: 82516, Львівська область, Турківський район, село  Шум’яч вул. Середня 15);

1.9. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку та має у своєму складі філії. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування учнів (вихованців) філій) визначається чинним законодавством України.

  Філія не є юридичною особою, діє на підставі Положення та Статуту, що затверджує засновник. Філія виконує функції закладу І-ІІ ступенів.

1.10. Опорний заклад та його філії у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим  Статутом, рішеннями засновника та власними установчими документами.

 1.11. В опорному закладі та його філіях мова навчання визначається відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» .

 1.12. Взаємовідносини опорного закладу та його філій з юридичними і фізичними особами визначаються договорами (угодами), що укладені між ними.

1.13. Опорний заклад та його філії утворюється з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, провадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів  опорного закладу та його філій, їх модернізації.

1.4.Головними завданнями  опорного закладу та його філій є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи:

- формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості,  підготовленої до професійного самовизначення;

         - виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

         - реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

         - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

         - створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

         - формування основних норм загальнолюдської моралі;

         - створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та повної  загальної середньої освіти в обсязі Базового компонента дошкільної та Державних стандартів загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів, потреби і вміння  самовдосконалюватися;

         - виховання громадянина України;

         - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів і націй;

         - формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

         - здійснення соціально – педагогічного патронату, взаємодія з сім'єю.

         1.5 Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом.

         1.6 Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

         - реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

         - забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

         - забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

         - безпечні умови освітньої діяльності;

         - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

         - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази;

         - здійснення інших повноважень відповідно до Статуту.

         1.7 Опорний заклад має право:

         - користуватися пільгами, що передбачені державою;

         - проходити в установленому порядку державну атестацію;

         - визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти  Турківської районної державної адміністрації;

         - визначати варіативну частину робочого навчального плану;

         - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні  робочі навчальні плани;

         - мати в своєму складі класи з поглибленим вивченням окремих предметів;

         - з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти, визначати профілі навчання у старшій школі за одним або кількома напрямами;

         1.8 На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти в НВК визначається мережа класів, груп продовженого дня. Турківський Опорний заклад має таку структуру:

- дитячий садок

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із вивченням іноземних мов з першого класу

          1.9 Наповнюваність класів і груп регламентується нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

          1.10 Дошкільний заклад розрахований на 72 дітей

Групи комплектуються за   віковими  ознаками.

У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку. Режим  роботи  закладу  10,5  годин.

1.11 Наповнюваність груп дітьми становить:

- молодшого дошкільного віку – 24 дітей

- середнього дошкільного віку – 24  дітей

- старшого дошкільного віку – 24  дітей.

1.12 Прийом дітей до  дошкільного навчального закладу здійснюється відділом освіти протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.13 Для зарахування в дошкільний заклад необхідно пред’явити:

Медичну довідку про стан здоров’я дитини, документи на зарахування до групи , документи для встановлення батьківської плати

1.14 за дитиною зберігається місце в дошкільному закладів  в  разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які її замінюють, а також в літній період (75 днів).

1.15 Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися (за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу, у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини на протязі двох місяців.

1.17 Взаємовідносини Опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 1. II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 2.1. Опорний заклад та його філії  Турківський навчально-виховний комплекс (НВК) «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області планує свою роботу самостійно відповідно до вимог МОН України. В плані роботи відображаються найголовніші питання   Опорного закладу визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою    Опорного закладу.

Навчальні (робочі та індивідуальні) плани Опорного закладу та його філій розробляються керівництвом Опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

2.2.Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Опорного закладу та його філій, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу та його філій відповідно до законодавства і затверджується  відділом освіти Турківської районної державної адміністрації.

2.3. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу та його філій встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом та затверджуються відділом освіти Турківської районної державної адміністрації.

Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання.

Розклад уроків Опорного закладу та його філій складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором Опорного закладу.

Навчальний рік поділяється на семестри:

Починається навчальний період  з  01 вересня і закінчується не пізніше 01 липня

 2.4. Опорний заклад та його філії працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

2.5.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу можуть самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів, мають право на розробку та впровадження власних навчальних програм.

2.6.  Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

2.7. Філії, розташовані у селах з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором Опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи.

 2.8. Відповідно до поданих батьками або особами, що їх замінюють, заяв  Опорний заклад та філій за погодженням відділу освіти  Турківської районної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.9. Опорний заклад та його філії може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

  2.10. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до Опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу та його філій. Випускникам Опорного закладу та його філій II і III ступеня, що виконують функції основної школи, відповідний документ про освіту видається Опорним закладом та його філій.

2.11. У опорному закладі та його філіях може бути створена група продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора Опорного закладу.  Режим роботи групи продовженого дня затверджується наказом директора  Опорного закладу.

    Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у опорному закладі проводяться індивідуальні групові факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей нахилів і обдарувань

2.12 Зміст обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13 У Опорному навчальному закладі здійснюється тематичний облік, знань і вмінь і навичок учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою.

2.14 У документів про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15 Доцільність встановлення учням оцінки з поведінки, її критерії визначає педагогічна рада  Опорного закладу. У документі про освіту (свідоцтво, атестат)  оцінка з поведінки не виставляється.

2.16 Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.17 Навчання у випускних 9 і 11 класах  закладу  завершується державною підсумковою атестацією.  Зміст і форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуску учнів  Опорного закладу встановлюється МОН України.

Учні,  які закінчили певний ступінь Опорного закладу,  видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи - табель успішності,
 • по закінченню основної школи -  свідоцтво про базову загальну середню освіту,
 • по закінченні навчального закладу -  атестат про повну загальну середню освіту.

2.18 Учні,  які не встигають протягом двох років навчання у школі першого ступеня, за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації можуть продовжувати навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

За бажанням батьків або осіб, що їх замінюють,  навчання учнів може продовжуватися у класах вирівнювання знань або за індивідуальними навчальними планами і програмами.

2.19 У початковій школі,  у 5 – 8, 10, (11) класах за рішенням педагогічної ради в Опорному закладі проводяться різні форми  контролю  (тестування, заліки, контрольні роботи, творчі роботи, екзамени, захист учнівських науково-дослідницьких робіт тощо).

2.20 В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку,  що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я.

Випускники, які закінчили школу другого ступеня , одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи третього ступеня,  професійно-технічного навчального закладу   та  вищого навчального закладу   І-ІІ   рівня акредитації.

Випускники, які закінчили школу третього ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право  до  вступу  у професійно-технічні  або вищі  навчальні   заклади.

2.21 За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення:

Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» у 2- 8 ,10 класах, свідоцтво з відзнакою у 9 класі, Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», срібна медаль «За досягнення у навчанні» та Золота медаль «За високі досягнення у навчанні» випускникам 11 класу. Порядок і відзначення встановлюється Міністерство науки і освіти.

2.22 Введення додаткових навчальних предметів,  курсів  за  вибором  та інших видів занять може здійснюватись лише за згодою батьків учнів коштом засновника, батьків та спонсорів.

2.23 Крім обов'язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, додаткові та інші позакласні заняття і заходи,  спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток   їх творчих здібностей і обдарувань .

ІІІ. Організація харчування дітей в Опорному навчальному закладі

3.1 Опорний заклад забезпечується   продуктами  харчування  із підприємств торгівлі та виробників продуктів харчування,  централізовано завозяться   спеціально  обладнаним транспортом,  який відповідає санітарно-гігієнічним правилами і нормам.

3.2 У дошкільному закладі встановлено 3-4 разове харчування.

Контроль за організацією та якістю харчування,  вітамінізація страв,  закладкою продуктів харчування,  кулінарної обробки,  виходом страв,  смаковими якостями їжі,  санітарним станом харчоблоку,  правильністю зберігання,  дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника Опорного навчального закладу.

3.3 Харчування дітей здійснює персонал харчоблоку згідно складеного меню - розкладки,  затвердженого директором відповідно до діючих норм дитячого харчування.

ІV Медичне обслуговування дітей у Опорному навчальному закладі

4.1 Медичне обслуговування дітей у  Опорному навчальному закладі здійснюється лікарнею Турківської КЦРЛ.

4.2 Медичний персонал Здійснює лікувально-профілактичні заходи,  в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів,  контроль за станом здоров'я, фізичного виховання,  загартовуванням,  дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил,  режимом та якістю харчування.

4.3 Опорний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 1. V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 3.1.Учасниками навчально-виховного процесу в  Опорному закладі та його філій є:

- учні (вихованці);

- керівники;

- педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;

- батьки або особи, які їх замінюють.

- інші спеціалісти  ( секретар-друкар, лаборант)

3.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Конституцією, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами України, тощо.

3.2 Учні мають право:

 • на вибір форми навчання,  факультативів,  спецкурсів,  позашкільних та позакласних занять,
 • на користування навчально-виробничою, науковою,  матеріально-технічною,  культурно спортивною,  корекційно відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу,
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань,
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності,  конференціях,  олімпіадах,  конкурсах тощо,
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу,
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу,
 • брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях,  творчих студіях,  клубах,  гуртках,  групах за інтересами тощо,
 • на захист від будь - яких форм експлуатації,  психічного і фізичного насилля,  що порушують права або принижують їх честь,  гідність,
 • на безпечні  і  нешкідливі умови навчання,  виховання та праці.

3.3  учні зобов'язані:

 • оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними навичками,  підвищувати загальнокультурний рівень,
 • дотримуватись вимог статуту,  правила внутрішнього розпорядку,
 • бережливо ставитись до державного,  громадського та особистого майна,
 • дотримуватись законодавства,  моральних, етичних норм,
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, Що не заборонені чинним законодавством,
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.4  Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • Безпечні та нешкідливі умови утримання, розвитку, виховання і навчання,
 • Захист від будь-якої інформації,  пропаганди та агітації,  що завдають шкоди її здоров'ю,  моральному та духовному розвитку,
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій,  які шкодять здоров'ю дитини,  а також фізичного та психічного насильства,  приниження її гідності,
 • здоровий спосіб життя.

3.5    Педагогічними працівниками Опорного навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями,  які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної підготовки,  здійснюють педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість своєї роботи,  фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6   Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі,  гідності,
 • самостійний вибір форми,  методів,  засобів навчальної роботи,  не шкідливі для здоров'я учнів,  участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу,
 • виявлення педагогічної ініціативи,
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії педагогічного звання,
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу,
 • отримання пенсії,  у тому числі і за вислугу років,  в порядку,  визначеному законодавством України,
 • матеріальне,  житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.7  Педагогічні працівники зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог,
 • сприяти розвитку інтересів,  здібностей та нахилів дітей,  а також  збереженню їх здоров'я,  здійснювати пропаганду здорового способу життя,
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу,
 • виховувати в учнів повагу до батьків,  жінки, старших за віком, народних традиційних звичаїв,  духовних та культурних надбань народу України,
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння,  миру, злагоди між усіма народними,  етнічними,  національними,  регіональними групами.

3.8  Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал несуть відповідальність за життя,  фізичне і психічне здоров'я кожної дитини згідно чинного законодавства.

3.9 Обсяг навчального навантаження вчителів та вихователів визначає на підставі нормативних документів директор закладу і затверджує відповідний орган управління освітою.

3.10  У Опорному навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників,  як правило,  один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,  затвердженого  Міністерством освіти і науки України.

3.11  Педагогічні працівники,  які систематично порушують Статут,  правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу,  не виконують посадових обов'язків,  умов колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді,  звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12  Директор Опорного навчального закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами,  майстернями,  спортивними залами.  Їх права та обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України,  правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.13 Батьки, та особи які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування,
 • звертатись до органів управління освітою,  керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей,
 • брати участь у заходах,  спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу,
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних,  судових органах.

3.14  Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі,
 • керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками,  секціями,
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази,  фінансовому забезпеченню навчального закладу,
 • проводити консультації для педагогічних працівників,
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

  3.15. Трудові відносини (призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників), педагогічне навантаження, інші види  педагогічної  діяльності  визначаються КЗпП України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами України, тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 4.1.Управління  Опорним закладом та його філіями здійснює відділ освіти Турківської районної державної адміністрації.

4.2.Керівництво Опорним закладом   здійснюють директор та його заступники. Директором може бути  громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три  роки.

 Директор Опорного закладу призначається на посаду та звільняються з посади відділом освіти Турківської районної державної адміністрації за погодженням з Турківською районною радою з дотриманням вимог чинного законодавства України.Керівництво філією Опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту Опорного закладу та Положення про філію.

4.3. Призначення та звільнення заступників директора, завідувачів філій здійснюється відділом освіти Турківської районної державної адміністрації  за поданням директора з дотриманням вимог чинного за­конодавства України.

 4.4. Обов’язки директора Опорного закладу, заступників, завідуючого філією, педагогічних працівників, працівників визначаються посадовими інструкціями.4.5. Для вирішення основних питань діяльності опорного закладу його філій створюється колегіальний орган управління - педагогічна рада та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначаються Положеннями про них. 4.6. В опорному закладі та його філіях можуть створюватися піклувальна рада, батьківський комітет тощо, які діють на підставі Положення.

4.7. Директор опорного закладу:

         - здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

         - організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його діяльністю та результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

         - створює умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

         - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

         - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

         - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчально-виховного комплексу;

         - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу, контролює їх виконання;

         - розпоряджається в установленому порядку майном навчально-виховного комплексу і його коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

         - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

         - забезпечує права дітей та учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

         - відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

         - сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

         - приймає на роботу та звільняє з роботи обслуговуючий персонал Опорного закладу і її філій;

         - контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

         - щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність навчально-виховного комплексу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

4.8 В Опорному закладі та його філіях можуть створюватись дитячі та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

         4.9 Вищим органом громадського самоврядування опорного закладу є загальні збори колективу.  Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчально-виховного комплексу;
 • учнів навчально-виховного комплексу ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;
 • батьків – класними батьківськими зборами;
 • представників громадськості.

         Визначається така кількість делегатів: від працівників Опорного закладу – 5 осіб,  батьків – 3 особи,  учнів – 3 особи, представників громадськості.

         Термін їх повноважень становить два роки.

         Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з категорій.  Рішення приймається простою більшістю присутніх делегатів.

         Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік.  Право скликати збори мають голова ради опорного закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор опорного закладу, засновник.

         Загальні збори:

         - обирають раду опорного закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

         - заслуховують звіт директора і голови ради опорного закладу;

         - затверджують основні напрями вдосконалення діяльності опорного закладу, розглядають інші найважливіші питання опорного закладу;

         - приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

         - розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності опорного закладу.

               4.10 Педагогічна рада -  колегіальний орган Опорного навчального  закладу.  Головою педагогічної ради є директор Опорного закладу.  Педагогічна рада:

 • розглядає питання вдосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • обґрунтовує пропозиції,  що надходять від педагогів,  організацій,  підприємств,  установ,  про моральне та матеріальне заохочення учнів,  застосування стягнень, переведення їх до наступного класу,  випуск із школи;
 • організовує роботу,  пов'язано з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників,  розвитком їхньої ініціативності,  впровадження у практику досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду;
 • розглядає питання матеріального та морального заохочення працівників закладу;
 • розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

4.11 Робота педагогічної ради планується в довільній формі,  відповідно до потреб закладу.  Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається доцільністю,  але не менше 4 рази на рік.

 1. V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.Матеріально-технічна база Опорного закладу та його філій включає: будівлі та споруди, земельні ділянки, комунікації, інші матеріальні цінності вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

Опорний заклад  повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

5.2. Майно Опорного закладу та його філій може належати  йому на правах: власності, повного господарського відання або оперативного управління, оренди.

 1. 3. Вилучення майна, основних фондів, оборотних коштів  Опорного закладу та його філій проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу та його філіям внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Філії Опорного закладу розміщуються в окремих будівлях, які повинні відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним  нормам  і  правилам.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.  Фінансово-господарська діяльність Опорного закладу та його філій здійснюється на основі кошторису.

6.2. Джерелами  фінансування   Опорного закладу та його філій є:

 - кошти місцевого бюджету;

 - благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України

6.3.Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку в Опорному закладі  та його філій визначається законодавством  України.

6.4.Звітність про діяльність опорного закладу та його філій встановлюється відповідно до законодавства України.

6.4.  Опорний заклад, його філії мають штатний розпис, що розробляється і затверджується відділом освіти Турківської районної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

                VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Опорний заклад та його філії має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.  Опорний заклад та його філії має право відповідно до чинного законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю Опорного закладу його філій здійснюється  у порядку визначеному законодавством України.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 9.1. Реорганізація та ліквідація Опорного закладу його філій здійснюється відповідно  до вимог чинного законодавства України.

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються засновником та підлягають реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.2. Питання не врегульовані даним Статутом регулюються чинним законодавством України.

 
Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *