УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІV сесія   VIІ скликання

Проект  Р І Ш Е Н Н Я  № 

                                                     Від __2017 р     

Про опорний заклад «Боринський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області та його філії

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р. № 79 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» «Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №777 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р. № 79) та з метою виявлення, підтримки творчо працюючих педагогічних колективів, їх керівників, поширення здобутків щодо створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи, ефективного використання наявних ресурсів, враховуючи рішення колегії Турківської РДА,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення,   районна рада    

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати шляхом приєднання Яблунівську загальноосвітню школу І-ІІ ступеня Турківської районної ради Львівської області з одночасним припиненням її як юридичної особи, у філію опорного закладу «Боринський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області».

2. Опорному закладу «Боринський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області» забезпечити підвезення учнів (вихованців) з сіл Заріччя та Штуківець.

3. Затвердити Статут опорного закладу «Боринський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області» згідно додатку 1.

4. Затвердити Положення про Яблунівську філії опорного закладу «Боринський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області» згідно додатку 2.

5. Відділу освіти Турківської райдержадміністрації забезпечити реорганізацію навчальних закладів та проведення необхідних реєстраційних процедур відповідно до чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення.

 Голова  районної ради                Володимир Лозюк                      

                                                                 „Затверджено”

                                                            рішенням Турківської районної  ради 

                                 «____»____________2017 р.

                                                  Голова Турківської  районної  ради

                               __________________В.О. Лозюк

                                    „Погоджено”  

                                                               Відділом освіти  Турківської    

                                                               районної державної адміністрації      

                                                               керівник  відділу 

                                                               ________________  Н.М. Гошівська                                                                                                                                                                                                         

СТАТУТ

Опорного закладу 

Боринського навчально-виховного комплексу (НВК) «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області-2017 р.-

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут  визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності опорного закладу та його філій.

1.2. Опорний заклад та його філії 

Боринський навчально-виховний комплекс (НВК) «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Турківської  районної ради Львівської області.

 (далі – опорний заклад та його філії) – це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію  права громадян  на здобуття загальної середньої освіти. 

1.3.Засновником Опорного закладу та його філій   є   Турківська   районна 

         рада. Форма власності-комунальна.

1.4. Опорний заклад та його філії   знаходиться у комунальній власності Турківської  районної  ради  Львівської області.   

1.5.Повна назва: Опорний заклад та його філії 

Боринський навчально-виховний комплекс (НВК) «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Турківської районної ради Львівської області. 

1.6. Юридична адреса: 82547, Львівська область, Турківський район 

смт . Бориня, вулиця Франка, 10.

1.7.  Засновник створює, здійснює фінансування, його матеріально-технічне оснащення, організовує будівництво і ремонт приміщень, господарське забезпечення, закладу та його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства України.   

1.8. Опорний заклад має у своєму складі філії:

–  «ЯБЛУНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЯ» 

– «РИКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЯ» 

– С. ШТУКІВЕЦЬ 

 1.9. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку та має у своєму складі філії. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування учнів (вихованців) філій) визначається чинним законодавством України.

  Філія не є юридичною особою, діє на підставі Положення та Статуту, що затверджує засновник. Філія виконує функції закладу І-ІІ ступенів.

1.10. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, розпорядженнями райдержадміністрації, наказами відділу освіти райдержадміністрації та власними установчими документами. 

1.11. Опорний заклад Боринського НВК діє на підставі Статуту опорного закладу, розробленого відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777, інших нормативно-правових актів і затверджується засновником опорного закладу.

1.12. Опорний заклад утворено з метою:

– створення єдиного освітнього простору;

– забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

– створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

– раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

Головними завданнями опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.13. Діяльність опорного закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації. 

1.14. Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.15. Заклад несе відповідальність за реалізацію головних завдань та дотримання державних стандартів освіти  відповідно до чинних законодавчих актів за  дотриманням державних стандартів освіти.

1.16. Навчання в опорному закладі здійснюється державною мовою із ‘запровадженням  поглибленого вивчення предметів відповідно до різнопрофільного навчання.

1.17. Опорний заклад має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– розробляти та пропагувати  інформаційно-методичну літературу;

– приймати на роботу спеціалістів за договірними умовами;

– використовувати різні форми морального й матеріального заохочення  учасників навчально-виховного процесу; 

– бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

– отримувати кошти й матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;

– встановлювати власну атрибутику і символіку;

–  встановлювати шкільну форму одягу для учнів;

– надавати населенню додаткові освітні послуги;

– об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, організацій (вітчизняних і іноземних) на основі угод і договорів про співпрацю.

1.18. В опорному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів початкових класів, природничо-математичного, гуманітарного циклів, іноземної мови, соціально-психологічна служба, інші організації, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

        1.19 На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти в НВК визначається мережа класів, груп продовженого дня. Боринський Опорний заклад має таку структуру:

– дитячий садок;

-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із вивченням іноземних мов з першого класу;

– філії:  «ЯБЛУНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЯ», 

 «РИКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЯ» ,-С. ШТУКІВЕЦЬ .

1.20 Наповнюваність класів і груп регламентується нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

1.21 Дошкільний заклад розрахований на 60 дітей.

Групи комплектуються за   віковими  ознаками.

У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку. Режим  роботи  закладу  9,5  годин.

1.11 Наповнюваність груп дітьми становить:

– молодшого дошкільного віку – 20 дітей;

– середнього дошкільного віку – 20  дітей;

– старшого дошкільного віку – 20  дітей.

      1.22 Прийом дітей до  дошкільного навчального закладу здійснюється навчальним закладом протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

     1.23 Для зарахування в дошкільний заклад необхідно пред’явити:

Медичну довідку про стан здоров’я дитини, документи на зарахування до групи , документи для встановлення батьківської плати

     1.24 за дитиною зберігається місце в дошкільному закладів  в  разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які її замінюють, а також в літній період (75 днів).

    1.25 Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися (за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу, у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини на протязі двох місяців.

    1.26. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються опорним закладом.

   1.27. Організація гарячого харчування дітей  здійснюються відповідно до чинного законодавства.

   1.28. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Опорний заклад організовує свою роботу самостійно, відповідно до   плану  роботи на поточний навчальний рік.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується спільним засіданням  педагогічної ради та ради навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

2.3. Робочий навчальний план опорного закладу (школи) погоджується радою закладута затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

2.4. Додатками  до робочого навчального плану є  розклад уроків та режим роботи закладу на рік.

2.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники опорного закладу  самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.6. Опорний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.7. Зарахування учнів до 1 класу опорного закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які  їх заміняють,  медичної довідки встановленого зразка та  свідоцтва  про народження (копії). Зарахування учнів до  2-4 класів  здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють, та особових справ учнів. 

2.8.Зарахування учнів до 5-11 класів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.9.За учнями, які навчаються у опорному закладі, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітнього навчального закладу.

2.10. У 1-9 класах навчання для учнів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до діючих Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладівта організації навчально-виховного процесу, ухвалюються педагогічною радою і затверджується директором опорного заеладу.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня. 

Навчальний рік поділяється на  семестри, тривалість яких передбачено робочим навчальним планом на поточний навчальний рік.

2.12.Іноземці приймаються до опорного закладу  відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

2.13. Мікрорайон для опорного закладу не встановлюється. Учні зараховуються до опорного закладу незалежно від місця проживання.

2.14. Наповнюваність класів, груп, поділ учнів при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету, рішенням ради школи може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп. 

2.15. Тривалість уроків в опорному закладі становить: у школі І ступеня у 1 класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11класах- 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти районної державної адміністрації.

2.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

2.17. Розклад уроків складається на початку навчального року відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується відповідними службами й затверджується директором опорного закладу.

Окрім різних форм обов’язкових навчальних занять, у опорному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи за окремим розкладом, які спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та  розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. В опорному закладі проводиться пошукова й навчально-дослідницька робота учнями й учителями.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

2.19. Система оцінювання знань учнів опорного закладу, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються відповідно до вимог чинного законодавста. 

2.20. Оцінювання рівня досягнень учнів  в опорному закладі здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень  та чинних нормативних документів.

2.21. У документі про освіту відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік (табель успішності) та державну підсумкову атестацію (свідоцтво, атестат). У документах про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка за поведінку не виставляється.

2.22. Навчання в опорному закладі завершується державною підсумковою атестацією, за результатами якої видається атестат про повну загальну середню освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.23. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів, їхніх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації – головою атестаційної комісії.

2.24. Порядок переведення і випуск учнів опорного закладу визначається чинною Інструкцією про порядок переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.

2.25. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, здійснюється шляхом їх підсумкової атестації відповідно до Порядку про державну підсумку атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. 

2.26. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ:

– після закінчення початкової школи – табель навчальних досягнень;

– після закінчення основної школи  – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

– після закінчення школи –  атестат про повну загальну середню освіту.

2.27. За відмінні успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», похвальні листи «За високі досягнення у навчанні», похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України та Статутом опорного закладу. Іноземці, прийняті до закладу, мають права і обов’язки учнів відповідно до законодавства України.

3.2. Учасниками навчально-виховного процесу в опорному закладі  є:

– учні ;

– керівник;

– педагогічні працівники;

– психолог;

– бібліотекар;

– соціальний педагог;

– педагог-організатор;

– батьки або особи, які їх замінюють.

3.3. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.4. Учні мають право:

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною  базою навчального закладу;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у  різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– брати участь у роботі органів учнівського самоврядування школи;

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу;

– брати участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їхню честь, гідність;

– на індивідуальну та екстернатну форму навчання згідно чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України;

– на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.5. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальний культурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

– дбайливо ставитись до державного, комунального, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

– дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників опорного закладу;

– брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд (носити шкільну форму – повсякденну та парадну – встановленого зразка).

3.6. Педагогічними працівниками опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, законами України «Про  освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього розпорядку. Трудові відносини між керівництвом опорного закладу та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі й гідності;

– самостійний вибір форм, методів, навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної й пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії,педагогічного звання;

– участь у роботі органів учнівського самоврядування школи;

– проходження курсової перепідготовки;

– підвищення кваліфікаційного рівня;

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, Державних стандартів системи загальної середньої освіти;

– сприяти розвиткові інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– виконувати вимоги Статуту, правила й режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту та колективного трудового договору;

– настановами й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком людей, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

– виконувати накази директора опорного закладу;

– брати участь у роботі педагогічної ради;

– брати участь у розробці та апробації методичних рекомендацій, посібників, підручників;

– систематично й неухильно, один раз на п’ять років, проходити курсову перепідготовку;

– щороку проходити медичний огляд;

– старанно й охайно вести встановлену чинним законодавством шкільну документацію (класні журнали, особові справи учнів тощо).

3.10. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього часу перебування їх у закладі під час навчально-виховного процесу.

3.11. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.12. У опорному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників,  яка здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку опорного закладу, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору чи контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством. На них  накладаються встановлені стягнення, виноситься громадський осуд, або вони можуть бути звільнені з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.14. Працівники опорного закладу у відповідності до  Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять безоплатні медичні огляди.

3.15. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором опорного закладу згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки та соціальні гарантії регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатися до органів управління освітою, директора опорного закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази опорного закладу;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування опорного закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх  здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

– нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;

– стежити за охайним виглядом дітей.

3.18. Представники громадськості мають право:

– обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування школи;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню опорного закладу;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.19. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту опорного закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.20. За умови реорганізації чи ліквідації опорного закладу, її працівникам і учням засновник гарантує дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

ІV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Вищим органом управління опорним закладом є його засновник та відділ освіти райдержадміністрації.

4.2. Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими актами законодавства, статутом опорного закладу.

Директор діє у межах повноважень, визначених законами України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про освітній округ, Положенням про опорний заклад, Статутом опорного закладу.  

Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше  трьох років, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор  призначається  на  посаду  та звільняється з посади відділом освіти райдержадміністрації за погодженням із засновником. Призначення та звільнення заступників директора, завідувачів філій здійснюється відділом освіти Турківської районної державної адміністрації  за поданням директора з дотриманням вимог чинного за¬конодавства України.

4.3. Опорний заклад має штатний розпис, що розробляється і затверджується засновником відповідно до вимог чинного законодавства на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

Прийняття на роботу педагогічних працівників до опорного закладу  може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, у тому числі й на конкурсній основі.

4.4. Основною формою контролю за діяльністю опорного закладу є його атестація, яка проводиться у порядку згідно з чинним законодавством.

4.5. Зміст, форми і періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником опорного закладу відповідно до чинного законодавства.

4.6. Діловодство опорного закладу організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

Звітність опорного закладу встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

4.7. Вищим органом громадського самоврядування опорного закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

– працівників опорного закладу – зборами трудового колективу;

– учнів школи третього ступеня – класними зборами;

– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників опорного закладу – 35%, учнів – 30%, батьків і представників громадськості – 35%.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради закладу, директор опорного закладу, засновник, учасники зборів.

Загальні збори:

– обирають склад ради закладу, батьківського комітету та піклувальної ради;

– затверджують плани роботи ради закладу, батьківського комітету та піклувальної ради;

– заслуховують звіт директора й голів ради та батьківського комітету закладу;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної й фінансово-господарської діяльності опорного закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності опорного закладу.

4.8. У період між загальними зборами діє рада закладу.

4.8.1. Метою діяльності ради є:

– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління опорним закладом;

– розширення колегіальних форм управління школою;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.8.2. Основними завданнями ради є :

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи;

– створення належного педагогічного клімату в опорному закладі;

– формування навичок здорового способу життя;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та опорним  закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

– організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– контроль за витратами бюджетних асигнувань.

4.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами опорного закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.8.4. Рада опорного закладу діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства;

– гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту опорного закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди керівництва опорного закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

4.8.5. Очолює раду опорного закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих, культурно-масових заходів.

4.8.6. Рада опорного закладу:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з адміністрацією розглядає і погоджує план роботи опорного закладу та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту опорного закладу;

– погоджує режим роботи опорного закладу;

– сприяє формуванню мережі класів школи І ступеню та школиІ-ІІ, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні», похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

– суспільство й держав погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради  пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

– сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із учнями;

– розглядає питання родинного виховання;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

– вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їхньої роботи визначається радою.

4.9. При опорному закладі закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет (рада).

4.10. Директор опорного закладу:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховних заходів;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує  права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

– видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, відділом освіти районної державної адміністрації,  органами державної виконавчої влади тощо;

– здійснює зв’язок з громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють);

– щороку звітує про стан навчально-виховного процесу, методичної та фінансово-господарської діяльності опорного закладу на загальних зборах колективу.

4.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного закладу і затверджується відділом освіти  районної державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин із окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.12. В опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор опорного закладу.

4.13. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи опорного закладу;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення учнів та працівників опорного закладу.

4.14. Робота педагогічної ради планується в довільній формі за потребами опорного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.15.Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, які відбуваються 2 рази на рік. 

4.16. У опорному закладі діють батьківські комітети (ради) (далі – комітети), рішення про створення яких приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або школи. Діяльність комітету здійснюється відповідно до  Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час навчання в опорному закладі.

4.17. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

4.18. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

– формування та розвитку особистості учня,  його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови, національної культури, духовних надбань народів, які проживають в Україні;

– формування загальнолюдської етики й моралі, культури міжетнічних відносин;

– захисту здоров’я та збереження життя дітей;

– здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх  здібностей, підтримки обдарованої молоді;

– залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

– вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази опорного закладу та його благоустрою.

4.19. Батьківський комітет опорного закладу формується з голів батьківських комітетів класів, які діють від їх імені. Голова батьківського комітету школи є членом ради закладу,  може брати участь у засіданнях педагогічної ради опорного закладу під час розгляду питань, що стосуються компетенції комітету, із правом дорадчого голосу. Кількісний склад й термін повноважень батьківського комітету визначаються загальними зборами. Збори батьківського комітету закладу (класів) проводяться  не рідше двох разів на семестр. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості членів комітету опорного закладу (класів). Рішення зборів комітетів доводиться до відома батьків, керівництва опорного закладу, а за необхідності до відділу освіти районної державної адміністрації  у 7-денний термін. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – у день виборів нового складу комітетів.

4.20. Батьківські комітети мають право:

– брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

– звертатися до директора, класного керівника й  ради закладу щодо роз’яснення стану та перспектив роботи з питань, що турбують батьків;

– скликати позачергові батьківські збори;

– сприяти покращенню харчування учнів;

– сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування опорного закладу;

– брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

– звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;

– виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями,  організаційно-господарчих питань, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

4.21. В опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі опорного закладу.

5.2. Майно закладу належить йому на праві повного господарського відання відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база опорного закладу складається з навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного   залу, бібліотеки, медичного кабінету, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінету соціально-психологічної служби тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ

6.1. Фінансування опорного закладу здійснюється відділом освіти райдержадміністрації відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

6.2. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його  кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису опорного закладу є:

– кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

– благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.4.  Опорний заклад має право:

– на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

– отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

6.5. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в опорному закладі визначається законодавством та  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

6.6. Звітність про діяльність опорного закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю опорного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю опорного закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. Державний контроль за дотриманням опорним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу шкільної освіти здійснює Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) опорного закладу з питань, пов’язаних із  навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її засновником, відділом  освіти районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

8.5. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється відділом освіти районної державної адміністрації за погодженням із засновником.

ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу приймає Турківська районна рада. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною районною радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною  судом. Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління опорним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу, виявляє його та дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає на затвердження Турківській районній  раді.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання опорного закладу переходять до правонаступників або визначених навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.

Заступник голови районної ради                                     В. Костишак

Схожий запис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *